Ara
 • oas

TEKNİK MECLİS | Kamu Bilimsel Ortak Birimi

En son güncellendiği tarih: 6 Ağu 2020

BEKA Projesi Kapsamında

Mikro Model Çalışmalar Eşliğinde | TEKNİK MECLİS

Sayın Feriha KOÇ Ön Sunuşu

Hazırlayan: Onur Andaç SEVER

6 July 2020

TEKNİK MECLİS|Kamu Bilimsel Yönetişim ve Planlama Ortak Birimi


Psiko Sosyal Analiz - Etkileşimli Eğitim ve Rehabilitasyon Senaryosu Üzerinde

Kökensel Tanılama (Epistemolojik) ve Çok Boyutlu Çözümleme ve Yönetişim Modeli Yapılandırması.

AMAÇ

Bakanlığımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Tüm Kamu, Akademik Kurum ve Pratiklerin Modüler ve Daimi Katılımları Nezdinde Oluşturulması Öngörülen Bir Ortak Kamu Bilimsel Üst Kurumu Tesis Edilmesine Yönelik Bir Çalışmadır.

Bilimsel, Bilişsel ve Bilişimsel enstrümanların Uzman ve Teknik Kadrolardan Oluşacak Tam Zamanlı Bir Devlet Organı Tasarlamayı Amaçlar.

Sosyo Teknik, Ar-Ge, Planlama, Projelendirme, Uygulama, İstatistik ve Denetim Pratiklerinde Çok Açılı ve Kökensel (Epistemolojik) Teşhis Kabiliyetine Sahip Ortak Bilimsel Yönetişim Yaklaşımı ile Yeni Nesil Pro Aktif Devlet Yönetişim Modeli Kurgulamak.

Kurumlar Arası Bürokratik Çakışma ve Gecikmelerden Muaf, Dinamik ve Modüler Esneklik ve Yeteneklere Sahip Pro Aktif ve Bilimsel Yönetişim Alt Yapısı Kurgulamak.

Yeni Nesil Çözümleme ve Yönetişim Alt Yapısını Mevcut Geleneklerle Eş Zamanlı Olarak Karşılaştırmak.

İşlevsel ve Çok Boyutlu Kompleks Problematiklere Zincirleme Reaksiyon Geliştiren Çözüm ve Mekanizmalar Üretmek ve Uzun Vadeli Dönüşüm ve Milli Plan ve Projeleri Bu Açıdan Ele Alarak Revizyon, Güncelleme ve Yenilemeler Konusunda Bilimsel ve Çok Katmanlı ve Multidisipliner Çalışma Sistemi Tasarlamak.

Uzun Vade Milli Kalkınma ve Gelişme Hedeflerini Planlayan ve Uygulamarı Etkin Olarak Denetleyen ve Yöneten Kamu Ortak Bilimsel Üst Akılı Rolünü Üstlenmek.


Epistemolojik Araştırmalar ve 100 Yıllık Kamusal İcraat ve Toplumsal Köklü Problemler ve Parametrelerin Işığında Mevcut Türkiye Resminin Yeniden Bilimsel ve Sosyolojik Olarak Tanımlanması ve Kökensel Ayrıştırma

ve Saptanan Bağlı Zincir Sorunsal Tehdit ve Problemlerin Tespit Edilmesi. Teşhis Yordam ve Planlama ve Uygulamalar Bütününde Çalışma ve Araştırmaları Yürütmek.

Kompleks Çözümler ve Etkileşimli Geliştirmeler ve Projeler Üretmekle Birlikte Kamusal Akademik Mesleki ve Sosyal Bütünlükte Eş Zamanlı Eğitsel Gelişim ve Kalkınma Yönünde Çok Boyutlu Gelişme ve Enerji-Emek-Zaman ve Ekonomik Tasarruf Sağlayan Dinamik Planlı Yönetişim Modelleri Tasarlamak ve Devlet Geleneklkeriyle Uyumlu Olarak Bütünleşmiş İyileştirme Standartlarını Yeniden Tanımlamak ve Belirlemek.

HEDEFLER

Epistemolojik Değerlendirme Modeli Tasarımı ve Pilot Çalışmalar

Sosyo Teknik Perspektifte Çok Katmanlı Projelendirme Teknikleri Geliştirmek.

Pro-Aktif Yönetişim Modeli ve Yeni Nesil Pratik Bürokrasi Modeli İnşa Etmek.

Daha Etkin ve Pratik Çözümler ve İşleyişler Tasarlayarak Yeni Nesil Bilimsel Devlet Yönetişim Modelinin Temellerini Atmak.

Bilişimsel Destekl. Yapay Zeka Tasarımı. <SANAL BAKAN> Tasarımı.

SANAL BAKAN: İstatistiki Verileri Karşılaştırarak Çeşitli Parametrelerde Yorumlayan Raporlayan ve İşlem ve Akışları Kontrol Ederek Sistemsel İşlevsellik ve İş Akışlarını Denetleyen ve Öneriler Getirebilen, Akıllı Devlet Uygulaması.

Çok Boyutlu Geliştirmelerle Aynı Anda Çok Yönlü Uygulama ve Projeyi Yürütebilen Dinamik Sistematik Matris Tasarlamı.

Kamusal, Sosyal, Hukuki, Ekonomik ve Güvenlik Pratiklerinin Eşzamanlı Etkileşim ve Eğitim Yordamlarıyla Yeniden Ele Alındığı Kökensel Teşhis ve Tedavi Protokollerini Standart Hale Getirmek.

En Kısa Süre ve Çaba İle Elde Edecek Derinlikte Minimal Maliyetli Çalışma ve İyileştirme Mekanizmaları Tasarlamak.

Küresel Devlet Yönetişim Sistemlerine Alternatif ve Örnek Yeni Nesil Devletçilik ve Kamu Çözüm Ortaklığı Standartları ve Yaklaşımları Geliştirerek; Küresel Boyutta İyileştirmelere Öncülük Edecek Yeni Nesil Sistem Tasarımına Lider Türkiye İmzası Atmak.

ÖRNEK SOSYAL PROJE MODELİ ÜZERİNDE

DUAL TASARIM ve SİSTEM KURULUMU

 • Gazi Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Kampları ”GAZİ OBALARI” Tesisi Vizyonunda

 • Mesleki ve Teknik Okul Öğrencilerinin Ustalığı ve Rehberliğinde (GENÇ USTALAR)

 • Madde ve Şiddet vb. Sosyal Düzeni Bozan Gençlerin Hizmet, İş, İşlem ve Görevleri Yerine Getirdiği

 • Eş Zamanlı olarak Denetimli Serbestlik ve Teorik Madde ve Şiddet Vb. Zorunlu Eğitim Programlarına katılımın Sağlandığı Psiko Sosyal Aktivite Desteği ve Gözlem

 • Bilgi ve Rehberlik Eşliğinde Görsel ve Algısal Etkileşim.

 • Akademik ve Kurumsal Gözlem Değerlendirme ve Tespit ile Akademisyen Pratiklerinin Geliştirilmesi

 • Epistemolojik Değerlendirme Saptama ve Yordamsal Tasarlama Ekseninde Multidisipliner Yaklaşıma Giriş.

 • Etkileşimli Eğitim, Psiko Sosyal ve Sosyo Kültürel Gerçek Zamanlı ve Eşgüdümlü İyileştime Simülasyonu Üzerinde Canlı Değerlendirme İmkanı

 • Bilimsel ve Teknik Pratiklerin Kültürel Bağlamlarda Birleştirilerek Psiko Sosyal ve Akademik, Bilimsel ve Sosyo-Teknik Yordamlar Kullanarak Kompleks Sorunsallara Yeni Yaklaşım ve Yönetişim Modeli ve Uygulamalar Geliştirilmesi

 • Ceza - Eğitim - Staj - Rehabilitasyon ve Sosyo Kültürel Etkileşim içeren çok boyutlu Kompleks Çözümleme Pratikleri Kapsamında Eski ve Yeni ye Dönük Kıyaslama ve Ölçütsel Karşılaştırmalar İle 2023 Vizyonuna Yeni Bir Bakış.


TEKNİK MECLİS

Bilimsel Üst Düzey Ortak Devlet Aklıdır.

Teknik ve Bilimsel İş ve İşleyişleri Sosyo Teknik Yordamlarla Birleştirerek Maddesel ve Manevi Konuları Bir Arada Ele Alır.

Uzun ve Kısa Vadeli Planlama ve Projelendirmeleri Çok Boyutlu ve Kökensel Olarak Tasarlar.

Bu Prensip Doğrultusunda 100 Yıllık İlerleme ve Kazanımlardan Başlayarak Tepeden Tırnağa Bir İnceleme Algılama Tespit ve Konumlandırma İle 2023 Türkiye Vizyonu ve Küresel Vizyon arasında Yükselen Yeni Dünya’da, Günümüz Kompleks Sorunsalları ve Tehditlerine Modern ve Tarihsel Süreç Işığında Yeni Yorumlar ve Sağlıklı Tespitler Üretmeyi ve Pratik ve Düşük Maliyetli Zincirleme İyileştirme ve Kalkınma Mekanizmalarını Uyarlar.

Öncelikli Olarak Ulusal Kritikleri ve İyleştirmeyi Sağlayacak Uzun Vadeli ve Çok Katmanlı Bir Oluşumdur.

Sosyo Kültürel ve Sosyo Ekonomik Dinamikler Arasındaki Bağlamları Devlet Yasama Yürütme ve Yargı Bilimi ve İhtiyaçları Oranında Eş Zamanlı Düzenler.


Toplumsal Dengelemeyi ve Çok Boyutlu Etkileşim ve Güdülemeyi Tetikleyecek Enstrüman ver projeler Geliştirir.

Esnek Bir Yönetişim Modelidir. Hassas Konu ve Problemlerde Önem Arz Eden Tüm Alakalı Disiplinleri En Uygun ve Uyumlu Biçimde Gruplayarak Söz konusu Sorunsalı Her Açıdan En Hızlı ve Dinamik Biçimde Belirleyerek Kısa Orta ve Uzun Vadeli Çözüm ve Güncellemeler Geliştirir.

Kamu Ortak Üst Aklını Müdahale ve Planlama Birimlerini Bir Arada Koordine Edebilen, Kurumlar arası bürokratik ve resim akış protokollerinin üzerine yazarak daha çabuk ve etkili hareket ve uygulama kabiliyetine sahiptir.


Aktif ve Hızlı Karar Alır. Her Kurum Kendi Bünyesinde Zaman Kaybı Olmaksızın İş ve İşlemleri Yürütebilecek Yetki ve Otomasyona Sahip Olarak Tek Elden Hareket Eden Ortak Bir Teknik Akıl Sağlanır ve Bu Kararların Doğruluk ve Yasal Dayanakları Neredeyse %100 kesinlikte doğru ve makuldür.

Yüksek Bir Kamusal Zeka ve Kabiliyete Sahip Bir Rol Model ve Tüzel Kişilik Olarak Kamunun Hareket ve Karar Kabiliyetleri Tam Olarak İlgili Sorunsala Odaklanır. Tüm İlgili Birim ve Kurumlar Belirlenen Takvim ve İşlevsel Süreçleri Uygulamada ve Netice ve Sonuçların Akışında Herhangi Bir Engele yahut çakışmaya mümkün olan en minimal biçimde maruz kalacağından tüm iş ve işlemler olağanüstü akıcı ve tutarlı bir biçimde yürür.

Zaman Emek ve Ekonomik Tasarruf sağlarken En Etkin Karar ve Güçlü İlerlemeler Sağlanacaktır.

Proje Adımları: Taslak Teklifi

Teknik Meclis Adımları

 • Kurumsal Sunuş ve Değerlendirme

 • Teknik Meclis Platformu Alt Yapısı ve Çalışma Ekibinin Oluşumu

 • Kapsam ve Boyut

 • Sekreterya Kurulumu ve Koordinasyon Protokollerinin Tesis Edilmesi ve Yasal İlişkilendirmeler.

 • Teknik Meclis Karakteri ve Omurgasının Tasarımı Kampı

 • Katmanlar ve Mekanikler

 • Yönetişim Akış Şeması Tasarımı

 • Ön Değerlendirme ve Kesinleştirme.

 • Kararlı Değerlendirme

 • AR-GE

 • Sonuçlandırma Katmanları

 • Vizyon ve Temel Misyonlar ve İşleyişin İstişaresi

 • İşleyiş ve Akış Tasarımı Kararlı Sunuş ve Kabulü

 • Kuruluş Şurası

 • Kararlı Sunum ve Açılış

 • Örnek Modelleme Üzerinden Teknik Meclis Uygulamalarına Giriş

 • Epistemolojik Araştırma ve Rapor Birimi

 • Yaban Arısı Timleri

 • İstatistiki ve Dual Gözlem ve Rapor Ara Birimi Kurulumu

 • Öğrenci Öğretim Üyesi Teknik Uzman Gruplarından Oluşan Bağımsız Perspektife Dayalı Gözlem ve İşlevsellik ve Bütünsellik Denetimi ve Pratikler Arası Yaklaşımlar Nezdinde Genel Değerlendirme

 • Mevcut Sistem ve Teknik Meclis işleyişi ve akışının eş zamanlı olarak sürekli denetim ve raporlanması suretiyle aktif karşılaştırma ve performans karşılaştırmaları

 • Yapay Zeka ( Sanal BAKAN ) Alt Yapısı ve Temeli

 • Sanal Bakanın Tanımlanması

 • Davranış ve Yetki ve Erişim Protokollerinin Belirlenmesi

 • Geri Bildirim Denetim ve Raporlama, Kontrol Uyarı Alarm ve Tahmin Dürtülerinin Dinamik Bağlam ve Tepkisel Algoritmaları Üzerine Teknik Çalıştay

 • Simülasyon ve Pilot Bölgelerin Kurulumu (Eş Zamanlı)

 • 2023 Raporu ve Kararlı Oluşum.

 • Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Onayı

 • Yeni Nesil Teknik Devlet Yönetişim Modelinin Hayata Geçirilmesi

Proje Teklifi Uygun Görülmesi Halinde

Ön Fizibilite ve Diğer Gerekli Ayrıntıları İçeren Çalışmaların Başlatılması Öngörülmekle Birlikte.

Teknik Meclis Alt Yapısı Kurulumunda Devlet Arabieimi ve Bakanlığımız Bünyesinde Olması Öngörüldüğünde, Proje Fikir ve Yapılandırma Aşamasında Herhangi Bir Maliyet Arz Edilmemektedir.


Daha İyi Bir Dünya Mümkün.

Saygılarımla

Onur Andaç Sever

Değerlendirme Notları


5 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Paris’te Hz.Muhammed Gibi Yaşamak…

Paris’te Hz.Muhammed Gibi Yaşamak… Hz. Muhammed (SAV) Yaşasaydı ve Fransa’da Yaşananlara Tanık Olsaydı Nasıl Düşünürdü, Ne Söylerdi ve Bu Karikatür ve Kendi Tebaasının Tutumu Konusunda Ne Yapılmasını