Ara

BEKA Projesi Kapsamında

Mikro Model Çalışmalar Eşliğinde | TEKNİK MECLİS

Sayın Feriha KOÇ Ön Sunuşu

Hazırlayan: Onur Andaç SEVER

6 July 2020

TEKNİK MECLİS|Kamu Bilimsel Yönetişim ve Planlama Ortak Birimi


Psiko Sosyal Analiz - Etkileşimli Eğitim ve Rehabilitasyon Senaryosu Üzerinde

Kökensel Tanılama (Epistemolojik) ve Çok Boyutlu Çözümleme ve Yönetişim Modeli Yapılandırması.

AMAÇ

Bakanlığımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Tüm Kamu, Akademik Kurum ve Pratiklerin Modüler ve Daimi Katılımları Nezdinde Oluşturulması Öngörülen Bir Ortak Kamu Bilimsel Üst Kurumu Tesis Edilmesine Yönelik Bir Çalışmadır.

Bilimsel, Bilişsel ve Bilişimsel enstrümanların Uzman ve Teknik Kadrolardan Oluşacak Tam Zamanlı Bir Devlet Organı Tasarlamayı Amaçlar.

Sosyo Teknik, Ar-Ge, Planlama, Projelendirme, Uygulama, İstatistik ve Denetim Pratiklerinde Çok Açılı ve Kökensel (Epistemolojik) Teşhis Kabiliyetine Sahip Ortak Bilimsel Yönetişim Yaklaşımı ile Yeni Nesil Pro Aktif Devlet Yönetişim Modeli Kurgulamak.

Kurumlar Arası Bürokratik Çakışma ve Gecikmelerden Muaf, Dinamik ve Modüler Esneklik ve Yeteneklere Sahip Pro Aktif ve Bilimsel Yönetişim Alt Yapısı Kurgulamak.

Yeni Nesil Çözümleme ve Yönetişim Alt Yapısını Mevcut Geleneklerle Eş Zamanlı Olarak Karşılaştırmak.

İşlevsel ve Çok Boyutlu Kompleks Problematiklere Zincirleme Reaksiyon Geliştiren Çözüm ve Mekanizmalar Üretmek ve Uzun Vadeli Dönüşüm ve Milli Plan ve Projeleri Bu Açıdan Ele Alarak Revizyon, Güncelleme ve Yenilemeler Konusunda Bilimsel ve Çok Katmanlı ve Multidisipliner Çalışma Sistemi Tasarlamak.

Uzun Vade Milli Kalkınma ve Gelişme Hedeflerini Planlayan ve Uygulamarı Etkin Olarak Denetleyen ve Yöneten Kamu Ortak Bilimsel Üst Akılı Rolünü Üstlenmek.


Epistemolojik Araştırmalar ve 100 Yıllık Kamusal İcraat ve Toplumsal Köklü Problemler ve Parametrelerin Işığında Mevcut Türkiye Resminin Yeniden Bilimsel ve Sosyolojik Olarak Tanımlanması ve Kökensel Ayrıştırma

ve Saptanan Bağlı Zincir Sorunsal Tehdit ve Problemlerin Tespit Edilmesi. Teşhis Yordam ve Planlama ve Uygulamalar Bütününde Çalışma ve Araştırmaları Yürütmek.

Kompleks Çözümler ve Etkileşimli Geliştirmeler ve Projeler Üretmekle Birlikte Kamusal Akademik Mesleki ve Sosyal Bütünlükte Eş Zamanlı Eğitsel Gelişim ve Kalkınma Yönünde Çok Boyutlu Gelişme ve Enerji-Emek-Zaman ve Ekonomik Tasarruf Sağlayan Dinamik Planlı Yönetişim Modelleri Tasarlamak ve Devlet Geleneklkeriyle Uyumlu Olarak Bütünleşmiş İyileştirme Standartlarını Yeniden Tanımlamak ve Belirlemek.

HEDEFLER

Epistemolojik Değerlendirme Modeli Tasarımı ve Pilot Çalışmalar

Sosyo Teknik Perspektifte Çok Katmanlı Projelendirme Teknikleri Geliştirmek.

Pro-Aktif Yönetişim Modeli ve Yeni Nesil Pratik Bürokrasi Modeli İnşa Etmek.

Daha Etkin ve Pratik Çözümler ve İşleyişler Tasarlayarak Yeni Nesil Bilimsel Devlet Yönetişim Modelinin Temellerini Atmak.

Bilişimsel Destekl. Yapay Zeka Tasarımı. <SANAL BAKAN> Tasarımı.

SANAL BAKAN: İstatistiki Verileri Karşılaştırarak Çeşitli Parametrelerde Yorumlayan Raporlayan ve İşlem ve Akışları Kontrol Ederek Sistemsel İşlevsellik ve İş Akışlarını Denetleyen ve Öneriler Getirebilen, Akıllı Devlet Uygulaması.

Çok Boyutlu Geliştirmelerle Aynı Anda Çok Yönlü Uygulama ve Projeyi Yürütebilen Dinamik Sistematik Matris Tasarlamı.

Kamusal, Sosyal, Hukuki, Ekonomik ve Güvenlik Pratiklerinin Eşzamanlı Etkileşim ve Eğitim Yordamlarıyla Yeniden Ele Alındığı Kökensel Teşhis ve Tedavi Protokollerini Standart Hale Getirmek.

En Kısa Süre ve Çaba İle Elde Edecek Derinlikte Minimal Maliyetli Çalışma ve İyileştirme Mekanizmaları Tasarlamak.

Küresel Devlet Yönetişim Sistemlerine Alternatif ve Örnek Yeni Nesil Devletçilik ve Kamu Çözüm Ortaklığı Standartları ve Yaklaşımları Geliştirerek; Küresel Boyutta İyileştirmelere Öncülük Edecek Yeni Nesil Sistem Tasarımına Lider Türkiye İmzası Atmak.

ÖRNEK SOSYAL PROJE MODELİ ÜZERİNDE

DUAL TASARIM ve SİSTEM KURULUMU

 • Gazi Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Kampları ”GAZİ OBALARI” Tesisi Vizyonunda

 • Mesleki ve Teknik Okul Öğrencilerinin Ustalığı ve Rehberliğinde (GENÇ USTALAR)

 • Madde ve Şiddet vb. Sosyal Düzeni Bozan Gençlerin Hizmet, İş, İşlem ve Görevleri Yerine Getirdiği

 • Eş Zamanlı olarak Denetimli Serbestlik ve Teorik Madde ve Şiddet Vb. Zorunlu Eğitim Programlarına katılımın Sağlandığı Psiko Sosyal Aktivite Desteği ve Gözlem

 • Bilgi ve Rehberlik Eşliğinde Görsel ve Algısal Etkileşim.

 • Akademik ve Kurumsal Gözlem Değerlendirme ve Tespit ile Akademisyen Pratiklerinin Geliştirilmesi

 • Epistemolojik Değerlendirme Saptama ve Yordamsal Tasarlama Ekseninde Multidisipliner Yaklaşıma Giriş.

 • Etkileşimli Eğitim, Psiko Sosyal ve Sosyo Kültürel Gerçek Zamanlı ve Eşgüdümlü İyileştime Simülasyonu Üzerinde Canlı Değerlendirme İmkanı

 • Bilimsel ve Teknik Pratiklerin Kültürel Bağlamlarda Birleştirilerek Psiko Sosyal ve Akademik, Bilimsel ve Sosyo-Teknik Yordamlar Kullanarak Kompleks Sorunsallara Yeni Yaklaşım ve Yönetişim Modeli ve Uygulamalar Geliştirilmesi

 • Ceza - Eğitim - Staj - Rehabilitasyon ve Sosyo Kültürel Etkileşim içeren çok boyutlu Kompleks Çözümleme Pratikleri Kapsamında Eski ve Yeni ye Dönük Kıyaslama ve Ölçütsel Karşılaştırmalar İle 2023 Vizyonuna Yeni Bir Bakış.


TEKNİK MECLİS

Bilimsel Üst Düzey Ortak Devlet Aklıdır.

Teknik ve Bilimsel İş ve İşleyişleri Sosyo Teknik Yordamlarla Birleştirerek Maddesel ve Manevi Konuları Bir Arada Ele Alır.

Uzun ve Kısa Vadeli Planlama ve Projelendirmeleri Çok Boyutlu ve Kökensel Olarak Tasarlar.

Bu Prensip Doğrultusunda 100 Yıllık İlerleme ve Kazanımlardan Başlayarak Tepeden Tırnağa Bir İnceleme Algılama Tespit ve Konumlandırma İle 2023 Türkiye Vizyonu ve Küresel Vizyon arasında Yükselen Yeni Dünya’da, Günümüz Kompleks Sorunsalları ve Tehditlerine Modern ve Tarihsel Süreç Işığında Yeni Yorumlar ve Sağlıklı Tespitler Üretmeyi ve Pratik ve Düşük Maliyetli Zincirleme İyileştirme ve Kalkınma Mekanizmalarını Uyarlar.

Öncelikli Olarak Ulusal Kritikleri ve İyleştirmeyi Sağlayacak Uzun Vadeli ve Çok Katmanlı Bir Oluşumdur.

Sosyo Kültürel ve Sosyo Ekonomik Dinamikler Arasındaki Bağlamları Devlet Yasama Yürütme ve Yargı Bilimi ve İhtiyaçları Oranında Eş Zamanlı Düzenler.


Toplumsal Dengelemeyi ve Çok Boyutlu Etkileşim ve Güdülemeyi Tetikleyecek Enstrüman ver projeler Geliştirir.

Esnek Bir Yönetişim Modelidir. Hassas Konu ve Problemlerde Önem Arz Eden Tüm Alakalı Disiplinleri En Uygun ve Uyumlu Biçimde Gruplayarak Söz konusu Sorunsalı Her Açıdan En Hızlı ve Dinamik Biçimde Belirleyerek Kısa Orta ve Uzun Vadeli Çözüm ve Güncellemeler Geliştirir.

Kamu Ortak Üst Aklını Müdahale ve Planlama Birimlerini Bir Arada Koordine Edebilen, Kurumlar arası bürokratik ve resim akış protokollerinin üzerine yazarak daha çabuk ve etkili hareket ve uygulama kabiliyetine sahiptir.


Aktif ve Hızlı Karar Alır. Her Kurum Kendi Bünyesinde Zaman Kaybı Olmaksızın İş ve İşlemleri Yürütebilecek Yetki ve Otomasyona Sahip Olarak Tek Elden Hareket Eden Ortak Bir Teknik Akıl Sağlanır ve Bu Kararların Doğruluk ve Yasal Dayanakları Neredeyse %100 kesinlikte doğru ve makuldür.

Yüksek Bir Kamusal Zeka ve Kabiliyete Sahip Bir Rol Model ve Tüzel Kişilik Olarak Kamunun Hareket ve Karar Kabiliyetleri Tam Olarak İlgili Sorunsala Odaklanır. Tüm İlgili Birim ve Kurumlar Belirlenen Takvim ve İşlevsel Süreçleri Uygulamada ve Netice ve Sonuçların Akışında Herhangi Bir Engele yahut çakışmaya mümkün olan en minimal biçimde maruz kalacağından tüm iş ve işlemler olağanüstü akıcı ve tutarlı bir biçimde yürür.

Zaman Emek ve Ekonomik Tasarruf sağlarken En Etkin Karar ve Güçlü İlerlemeler Sağlanacaktır.

Proje Adımları: Taslak Teklifi

Teknik Meclis Adımları

 • Kurumsal Sunuş ve Değerlendirme

 • Teknik Meclis Platformu Alt Yapısı ve Çalışma Ekibinin Oluşumu

 • Kapsam ve Boyut

 • Sekreterya Kurulumu ve Koordinasyon Protokollerinin Tesis Edilmesi ve Yasal İlişkilendirmeler.

 • Teknik Meclis Karakteri ve Omurgasının Tasarımı Kampı

 • Katmanlar ve Mekanikler

 • Yönetişim Akış Şeması Tasarımı

 • Ön Değerlendirme ve Kesinleştirme.

 • Kararlı Değerlendirme

 • AR-GE

 • Sonuçlandırma Katmanları

 • Vizyon ve Temel Misyonlar ve İşleyişin İstişaresi

 • İşleyiş ve Akış Tasarımı Kararlı Sunuş ve Kabulü

 • Kuruluş Şurası

 • Kararlı Sunum ve Açılış

 • Örnek Modelleme Üzerinden Teknik Meclis Uygulamalarına Giriş

 • Epistemolojik Araştırma ve Rapor Birimi

 • Yaban Arısı Timleri

 • İstatistiki ve Dual Gözlem ve Rapor Ara Birimi Kurulumu

 • Öğrenci Öğretim Üyesi Teknik Uzman Gruplarından Oluşan Bağımsız Perspektife Dayalı Gözlem ve İşlevsellik ve Bütünsellik Denetimi ve Pratikler Arası Yaklaşımlar Nezdinde Genel Değerlendirme

 • Mevcut Sistem ve Teknik Meclis işleyişi ve akışının eş zamanlı olarak sürekli denetim ve raporlanması suretiyle aktif karşılaştırma ve performans karşılaştırmaları

 • Yapay Zeka ( Sanal BAKAN ) Alt Yapısı ve Temeli

 • Sanal Bakanın Tanımlanması

 • Davranış ve Yetki ve Erişim Protokollerinin Belirlenmesi

 • Geri Bildirim Denetim ve Raporlama, Kontrol Uyarı Alarm ve Tahmin Dürtülerinin Dinamik Bağlam ve Tepkisel Algoritmaları Üzerine Teknik Çalıştay

 • Simülasyon ve Pilot Bölgelerin Kurulumu (Eş Zamanlı)

 • 2023 Raporu ve Kararlı Oluşum.

 • Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Onayı

 • Yeni Nesil Teknik Devlet Yönetişim Modelinin Hayata Geçirilmesi

Proje Teklifi Uygun Görülmesi Halinde

Ön Fizibilite ve Diğer Gerekli Ayrıntıları İçeren Çalışmaların Başlatılması Öngörülmekle Birlikte.

Teknik Meclis Alt Yapısı Kurulumunda Devlet Arabieimi ve Bakanlığımız Bünyesinde Olması Öngörüldüğünde, Proje Fikir ve Yapılandırma Aşamasında Herhangi Bir Maliyet Arz Edilmemektedir.


Daha İyi Bir Dünya Mümkün.


Saygılarımla

Onur Andaç Sever

Değerlendirme Notları


2 görüntülemeBir yorum yaz
 • oas


Gönüller fetih olsun barış ve bereket dolsun isterdim şu hayatlarımız.

Tanrı değilim ama olsaydım kesin iyi olurdum. Tanrıyı iyi bilirim çünkü.

Aslında hayat İyidir çükü Tanrı Hayatı Var etmiş... rahimden rahman rahman doğup geliyoz. Ağızımızda küfür şimdileri Rahman ve Rahim. Koyun AK. koyun koyun...

Led ile fotonu ayırmayın... küfür ettiğiniz doğru amq yine mi bu hata? Hep hata yapan kim? Anlımız arşı görmezse Alnın tevbelere kapanır. Rahman Rahme Koymazsa Hayat Kalmaz.

Tevbelerin azsa özden astrale erken alışırsın çabuk bağlanırsın.

Varoluş üst yerlerde varoluş hakkının bütünlüğüyle uygulandığı bir mertebe... Galaktik Medeniyetleri Yok Mu Sandın. Ee Hep Yasin Okuyorsun. Aç Bak Bide Türkçesini Dene.. Anlarsın Deli Kim... Cahil Kim... Kimmiş? Yesss...


İnşallah gezegeninize de hayırlı olur. Hep Kabili Okudunuz Habili Savundunuz Sözde.. Ama Kabil Oldunuz Hikaye Sizin Bölümünğze Değdiğinde..

Nötrıl ı yıldırıp nötron yapma patlarsa kaldıramazsın. Zeki Olsaydın Atom Teknolojisini Böyle Kullanmazdın.

beyaz romla muz brown romla şeftali ve zeytin... var oluş gereksinimlerin türünle aynı. sende neyse herkeste o lazım. 

Bu akışı para ile değil yönetişim ile çözersek bu günleri ileride konuşmuycaz. Söz. 

Ahlak değil Açlık öncelik şu an. Ahlak buna bağlı bir değişken. 

Aidiyet hissetmeyn sürülmüşler ve sığınmışların gideceği bir global toprak yok mu.. ? Sancağın altına kabul etmediğin sığıntığıyı şehirde de istemiyorsan hemşom ne yapsın nereye gitsin ne ekip ne biçsin büyüklük yapıp sınırlarını açıp kamplara koymak istifiyle ziyan ettiğin hayali... misafirperverlik ve şovenist kudretli mi maskelemek gücündesin. fak det şit. 

Nötrıl yaşam toplumları okkayy...? Si..? No nonono.. nada dimi..? 

Haymatpolisler aş iş yemek barınma için güvenli serbest yaşam bölgeleri. Silah yok. Geçimini emekle sağlıyorsun. vergi de beşer hizmet ve varlıksal katkın yeterli. donunu al gel. 


Küresel ve paydaş derecelendirilen uluslararası yeni güvenli yarı bağımsız. yaşam alanları.


Tüm canlılara eşit ve serbest yaşam hukuku ile inşa edilmiş basit bir vizyon ve felsefe ile işleyen bir yeni dünya ekosistemi. tamamen fizyolojik ve gelişime yönelik optimal ihtiyacı karşılıyor ve daha iyi bir dünya ve refah hizmetine adanmış ortak bir vizyonun ürünü. Herkesin Yeri.

Huzur bolluk iş aş arayan maceraperestleri ayırın gelsin isteyen başlamak için. Bipolarlar ve ruh hastaları en önce onlar gelsin. Rehabilitasyon ve İlerlemeyi eş zamanlı karşılıklı olarak tedavi ve idame edebilen bir mekanizma. Hem deva hem derman hem de inşaa. 

Sonra daha fazlasını isteyen hakkı kalan felan kinkan davalı cahil eski modeller kalsın yerlerinde. 

Üretken ve iyi niyetli insanlar ve geleceğin sigortası nesilleri ayırdıktan sonra atış serbest parçalayın birbirinizi. Kural yok linit yok doya doya vahşileşin... istediğiniz gibi ileri gidip en iyi ve yeni ölüm oyyuncaklarını deneyimleyin bir taraftan.. çıplak ellerle ve dişlerinizle boğazlarınızı parçalayın tıpkı yırtıcılar gibi ılık taze kanı hissederek damaklarda...

Haymatlopolislerde biz de başaka bir sünya gösterelim. Arada rehabilite olmaya kıçınız sıkıştığınızda eski dünyalıların suğınma ve yaşamsal ihtiyaçlarıda bizlerin garantisi altında. Soyu sopu sevdikleri güçsüzleri bizlerin yanında hep güvende mutlu ve hak ettiği ve hakkı oşan herşeyi ve dha fazlasına ulaşmadı için paraya ihtiyacı yok. Birazcık efor ve biraz gayret varsa en etkin ve optimal fiziksel kondisyppn ve psiko motor hormonal ve ruhsal dengeleri yüksek oranda optimal dengeyle koruyacak basit bir uygarlık olsun işte insanların yaşamsal alanlarında. Vaha gibi. Kıçı sıkışan herkesin gidebileceği eklemlenerek en uygun ve ideal fayda aşışverişi ve yaşamı deneyimlemesi çok basit ve zahöetsizce sunulabilir süper olur du dimi dimii?

Birbirini yiyenlerin hastasına muhtacına da güvenli haytlapoli şehirleri. Sevdikleriniz emniyetteyken başakalarının sevdiklerini hunharca gönül rahatlığıyla katledebilirsiniz böylece.

Ani arabeleri bölgesinde ermenistan ve azerbaycan türkiye Hocalı da dahil olmak üzere nötral köykent kuralım birlikte..? Şaka şaka... değil gerçek! 

Kerküke kadar olan kalkan ve tampon bölgelerin arasında da kurabiliriz ama sızma mızma puştluk terör yok durumdan istifade edip. 

egeye akdnize balkana bişey demeye gerek var mı bilmiyorum. 

Birde herkes evlerinde Ulusal Beka kampüsleri kurabilirse.. işin hamurundan başlanmış olurdu. 

zaten travmatik olan cinsel geçişleri porno pop kültür yüzünden lastikleşen kalpleriz/. kızların cinselliği ve iktidar süresinin uzunluğu ekseninde sonsuz bi kinetik vs güç ve çekişme cahil bir dürtüsel kosadevre var.. cycle.. küçükbaş hayvanlarda uyuz olurya tipleri kayar orası burası dökülür.. estetik ve fiziki bütünlükteki rahatsız titreşimleri hissederiz hani yanlıştır.. sürüler ne yapsın çobanın gözü bile eşeğin götünde.. iki köpek sıpayı parçalamış so what?.. o adamlar sizin çocuklarınızın oynadığı sokaklardan da geçiyor ve tasmasız dostları yanlarındaysa bu gülün dalı size de girer mi ... ihtimal dinamikleri... ihtilal dinamitleri... bılamdınız mı hepinizi düzen ve düzüldükçe daha çok bağlandığınız büzüldüğümüz ve kimseye dokundurmadığınoz bu hardcore materyalist nevroz... çok değil bi kaç ay önce ki peşmekeşle şuan evlerinizde kendinizi dinlediğiniz ve yeniden hatırşadığınız kadarıyla huzurlu dingin ve güvenli yaşam alanı fikri nasıldı...? 

Çok daha iyisini bekleyin... kat be kat daha iyi hissedeceğiniz kolektif bir iyileşme... hemde çok katman ve boyutlu işleyiş ve eşgüdümlü olarak tahmininizden de kısa sürede gözle görülür ve hissedilir makro sosyal bir iyileştirme.. 

Valla bak!

işlemciyi ısıtıyo gereksiz çalışıyo ve kaynak kaybı.. sönürü ve matematiksel sikkatsizliklerin kurnazlıkşarın kağıt üzerinde kazanılmış haksız kazanç ve paylaşımı ile kusursuz bir kısor görgü içerisinde parası ve gücüyle övünen saşkşarın benimle eğlenirke. Özgüven sandıkşarı cagil ve hırslı hırçın nevrozlarını ifade etsem ne oluur oturup değiştirmeye çalışsam ne olur.. elini sokan tırnağını bulamıyo.. 

11  ve 12 de teorik ve 13 yaşında çalışma ve sosyal yaşamsal kaynakların her varlığınız için potansiyel dengede iş-eğitim hayatı olarak müfredat ve programlanabilir yönelime ve ilerlemeye açık süper özgür fakat süper disiplinli ve suistimal geçirmez bir etik etkileşim ve geliştirme mekanizması var aklınızda.. yapıyorsunuz gibi.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Hoca.. Kel Mahmut Efsanesinin Devamının En büyük kanıtı... umutlanmıyor musunuz? 

Sırf farklı kanatta olduğu için başarısını yerdiğiniz emektarlara dikkat edin ondan sonra çağdaşlık ve iyi dünya dersi verdiğinizde inanırız hepimiz. Ayıran her kimse ayrılır ve ayırandır... hepi topu bu.. kimi tutarsan tut.. istediğin taht mı kaynaklarmı.. sadece kudret ve kaynakşara sahip olur ve seninkileri şişirip diğerlerini aç buraktığında açlıktan kuduz kitleler üretip besleyen köpek dövüş klubü gibi bir savaş be kana aç bir düzenin sahibi olursun. Nurtopu gibi dimi? 

ve o kalitede diken üstünde korkak ve leş bir dünya hayatı elde edersin. 

İki yy geçti hala çok mu zor idrak etmesi?

kimseyi ıskalamamalı insanın zihinsel ğotansiyeli ve yapacakları kolektif ilime katabileceği potansiyelin önemini kavrasan bilirdin ve bir canı bile ziyan etmemek için gerekirse altındaki dona kadar verirdin. Ama seni bilmediler ki poansiyelini görmüş olsan diğerlerindekini de korumak en öncelikli yaşamsal ve türael dürtün haline gelmişti şimdi.

Yaratıcı ve geliştirici bir varlık ve konumsal şart ve kaynaklar en az o kadar önemli ki.. 

bilseniz ayırt etmeden korurdunuz herkesi. 

Allah şifa versin hepimize. 

Cumayı tatil etsek de önce saygı sevgi özgü 1 olsa marjinal daha iyi davrandığı ve etik bütünlük barındırdığına inandığınız inançsal toplum mekanizmalarınız.

Hak Hukuk ve Varoluşun Bedeli ve ihtiviyatları genel olarak aynı ise geriye kalan her söz ve kalabalık kurallar silsilesi sizleri iyilik ve doğrudan saptıran manipülatif şeytan işi safsatalar ve çıkara yönelik kahpe bir ilizyon aslında.. kitaplarda ve dualarla da onaylıyor inanıyor fakat olmasına izin ve meydan veriyor ve uyuyorsanız bu pastadan pay almak için aç kalmamak için bile fazla bir vicdan yükü içinde bu derin kısır döngü ve çelişkiyi görebilen uyanık zihinler için... off bu çok ağır nasış debeleniyor ve aksamları nasış utanıyorsunuzdur varlığınızla katıldığınız bu yakışıksız ve kuralsız edep ve hak katliamının bir parçası olarak. Cahilce dimi?

 Benim dediğim varoluş hakkı ve optimalist yaşayış şartlarının sınırsoz oşaral aktığı ve ücretsiz eriiim bireyleri iyileştirerek konsantre seviyeye geldiğinde şu anki sizin düzeninizdeki düzenlemelerle saçınızo başınızı yolarak 50 yıldan da dazla sürede ulaşmayı hedeflediğiniz mevzu hızur güven ve refah ile kalkınmış bilinçli ve reşac bireylere ulaşmak ve koşektif özgüven ve ahenk vsr ya.. işte onu inanılmaz kısa bir sürede iki ve üç kuşakta tamamen normalize ederek kusırsuz insan ve bağlı yaşamsal ekoloji kalitesi ve orgazmik oksijen boyutu bilinçli varoluş akışınızda şuaralar aldığınız nefesten milyon kere dha sağlıklı ve leziz bir yaşamsal deneyim vaad ediyor en kısa sürede...

görgüsüz kalmazdı o zaman kavga olurdu rekavet olurdu ama keçi gibi güzel kız için emek için inovatif prestij için felan... önünden çeken olmasa en temelde gözün tok olsa.. aç gözünü daha çok ilerlemeye dikebilse insan bilinçli olarak off diyorum bütünsel evrim yolunda ki kangiren ve peşmekeş çilenizin tedavisi bu reçete işte. 

ne itişip duruyonuz anlamadım gitti aşa yukarı.. 

gazamız mübqrek olsun allaha ve ondan olana hamd ve ahd olsun. 

İyilik için. Çok da zor değil. Ama nasıl başrdıysak 23 Nisanı Öldürdük. Küresel Çocuk Katşiamı Bayramı bile Öldürdü çocuklarımıza kutluyacak yüzünüz varmı.. maske takılacaaak taaaak!

23 Nisan Denizde Mi Boğulur Asitte mi eritirilir demire mi dökülür de ölür acımızı kıymamızı mı çekicez.. dünya bunun için mi..? 

Bildiğim kadarıyla güzeldi. 23 nisan doğacak mı? 

Çocukları öldürmeye bırakırsa güçlü kahraman inançlı askerler... eve döndüğünde çocuğuna ileteceği yitik bir yetimin derin acısı ve epigenetik travması olur kendi evladının genetik kodlarına kazınır. Unıtmayın herşey soğumuzun genımlarında kayıtlı. Format atsanız da boş. 

haymatlapolisler bunun için herkesimin güvenli yarı bağımlı küresel yaşam alanları. 

Para geçmiyor. Emek iş aş eğitim üretim felan orda kafası rahat büyük iskender tadında etkileşim ve bilgiye ulaşabilsin gelişime ortak olarak geçinip yetişsin her birey.  Tembelse bişey yapacak katılacak hali olmayanlar kimbilir ne kadar üzgündür. Yapmaz mı o her neyse derdi olmasa hali olsa kimbilir ne ilgisi merakı ve hayali vardır.. çünkü yaratmak geliştirmek üretmek ve paylaşırken takdir edilmek bilinli türlerin en büyük ve keyif verici maddesel aktif utarıcı ve uyuşturucubesin kaynağıdır. Sadece lifle vitaminle değil.. gerçekleitirme bütünleştirme ve iyikwştirme gibi erdemlerde varlık şan ve onuru gisseder yaşasal işleyişte... 

Yoksa sıralı ve sayılı bir kağıt parçasına verdiğin hayali değer ile ancak bozuk ve emelsiz bir katma değer yaratır ahlaki ve etiksel yozlaşımıno bir kaç sayı ve sofırdan oluşan üç beş harf renk ve şekili bir arada toplayıp sarmaya çalışırken bir bakmışsın para ve servet dolmuş.. sevgi insan huzur aşk ve afiyetin gitmiş... serçe parmak havada prada topuklunun içinde şampanya diksen nolur kadana be aslan.. hatun arkadanki yakışıklı garson çocuğa tutuşuyor.. gördükçe kahrolduğun fakat hala daha çok biriktirdiğin herşey servet sandığın herşey kendi uzun uzun piştiğin mangalın kömürü... üfleyip duruyosunuz.

Eğer siz dünya ulusları hakta birse mazlum düşkün yetim hakkı tüm varlıkların optimal yaşamsal geçimleri oranıdır. Zaten biliyosunuz da. Hah işte bilip de mani olan vermeyen.. görüpte susan ve kendi payınıda koruyanlar kimlerdir. Evet evet aynen.

Kimsenin düzeninde payımda gözümüz yok. Düzeni değiştirmeyi değil. Yeni bir düzen kurup beğenen ve katışan herkesle paylaşmak istiyoruz. Sizinde herkesin ve garibin ve yetimin kafası attığında sancağından olmasına gerek olmadığı yaşamsal bir özgür dünya da size de sizden olanlarada yer var. Bugün bu a yardım edenler yarın daha kötü bir durum ve zaman oşduğunda bizi var etmiş olurlar... var olursak size bişey ılduğunda sizde bizler sayesinde var olmuş olursunuz:. Anlayamıyorum yardım alırken şükür eder fakst yardım edecekken önce baikası varmı diye bakarsınız... görmezden gelirsiniz eksilmeden kazanmak için dünya dışı kaynak gerekiyor. Onun dışı da ki tüm döngü gezegenin muhteviyatı ve belirli bir besleme döngüsü var. Biliyosunuz.

Ücretsiz hammaddeye dayalı üretim döngüsüne göre sınırsız tokluk entellektüel seviyeye geçişe hazırlayan zorunlu optimaş yaşamsal seviyesi sağlanmazsa huzursuzluk pandemilerin pandemisi olmaya devam edecek... hummaşı gibisiniz bu bilinç seviyesi pek muassır değil. 

sosyal statü ile 21 yaşına kadar yarı aktif 22 de pro aktif birryler olarak genetik özelliklerinin ilgili rotalarına göre bilim işim ve etiği sindirsin gençler. 

Tabi önce bize lazım bu etik anlayışı. 

Hala anal ve oral dönem epigenetik dürtüsel makro etmenli mutasyon etkisi şiddetli etkilemeye devam ediyor. ama bayağı iyileşmiş 68 i bulmuş iyileşme... bu kadarı bile çok yüksek şiddet... geçmişinizi düşünün yani.. yaparsınız bence... salgında gördüğüme inanıyorum medya sosyal vs... altyapınız ve güdümlenme böyle sürüklüyo zaten iyi bişeyler oluyo... kürekleri çalıştırmak kolay.. 

mazlumların ahını savaşsız hesapsız borçsuz harçsız yaşayabileceği haymatlapoliler ve beka kampüslerini kursanız böyle olmazdı... 

ayrıca eğer ot 1996 yılında yasal kontrolde olsaymış... pek çok genç atılgan saçma sapan bir biçimde dejenere ve dezenfikasyona maruz kalmaz en azından daha az ve kontrol edilebilir biçimde adaletli bir madde sorunu ve krizi geçirirdi.. şindi nesi var proflar bile anlamıyo... ama muassır bir uygarlık... ileri baya canııım..

bu hem sizlere hem biz arka kuşaklarda pek çok kolektif travma ve çatışmayı ateşledi. 

İşte bu yüzden hasta olmasınız paranoyak kaygılı ve psikopatik nevroz dürtüleri full açık... stress ve kendi benliğini marjinal ve ezici gören psikozlarda yaşan kaşabalık sürülere dönüştük..

uyarıcılara bağlı olarak defansif algıları kapatmamak sürekli pilden ve internet hız ile tükenen piller gibi tüketiyor sizi...  kurtulmanız lazım. Yoksa sapiense 3 yıl sonra zulm daha çok dayanacak... sonrasıda türünüz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

3 yılda ancak sivil ve global sivil sefeberlik ve küresel hizmet ve yardımlaşma ağı kurabiliriz 8 milyar insan ve 31 milyar bağımlı ekolojik tür varlık zinciri organizmal olarak bağımlı yapılarımızda. Yeter saha kevgire dönmeyin iplik ince.

Acil desem fayda etmez ne desem duyanım yok. 

Allahtan Allah vardı... 

umarım karantinada bol bol kafanızı aşınızı muhabbetinizi kendi yuvalarınızı dinlemiş bişeyler demlenmiştir... soğuması zor acı kin... dayanması zor şartlar ve egosal istekler.. hepsi kurgu ve ilizypn.. böyle hissetmenizin tek sebebi vakitlice ihtiyaç duyduğumuz yaşmsal şsrt ve materyalden yoksun kalmışlığımız. Herşey bu ölçüde karakteri şekillendirmiş olabilir. Anladınız ama bilemiyorsunuz. Bilseniz acil herşeyi bırakıp bunu düEltirsiniz. Eee küçücük çocuğu plastik botta öpüne yollayan puşt kahraman ama akdeniz mi suçlu... muassır medeniyetlere bak... ahah

sağlaması ve devam ettirmesi çileli bir ortalama ömür hizmeti insan türü için. ama özde minik bilinçli bir çekirdek fotonuyuz. 

Hepi topu yaptığımız olduğumuz boyutları bilenler tabi sıkılır maddesel orgasmik geçiş sahasında... kontrolü olanlar tadını çıkarırlar fakat manipüle eden sözde kurnaz zeki ve farklı olduğunu düşünenler çok büyük kayıplarda... farkında olacak kadar zekaları ve görgülwri olsaydı zamanı geriye almak için herşeylerini verirlerdi. Bill Gates gibi insanlar anlmaya başladı... gösteriş sandığınız o sosyal projeleri beğenmezsiniz bari keçiyi kaçırmayın.

diycem... güler misin ağlar mısın... keçi kurban olsun... siz var oluşu kaçırmayın... 

sizin içinde haymatlapolis var edebilirsiniz. 

Atla deve değil. Ben olsam yerlerinizde bunca ülkem olsaydı ve imkanım hemen şuan kesin yapardım başlardım. 

3 e 5 e sarıp durmayın. Sonuç 8 

diğerleri quanto dinamik olasılıkla sürekli değişkenler ve tekrarlardan ibare devinimsel dalgalanma.. 

dışı ikincil maddesel imajlandırma için kullanılan dokular ve gazlar ile meydana gelen herşey... cansız sanmayın değiller. 

şekillendiren bizlerin kolektif dürtüsel ve telepatik eğilim ve yönelimleriniz süper artmış.. doğru frekansa erişmeden etkileşim performasındam zevk alamazsınız ve bu uğurda bu dili öğrenmek de yabancı dil gibi emek ve dikkat ister... burada gönüllerde yetenek ve hoşgörü ve iç kulaktaki titreşimsel vibrasyonu hissettikçe dili öğrenebilirsiniz... uyanış dediğiniz farkındaşıkta olan insanlar genelde bı seviyelerde.. çok zorlanıypr olmalışar cehalete ve gaflete uyandıklarından... allah sabır versin. Şifa versin.

Bu yüzden temel altyapınızı eşit olsrak makro optimalite ve dualitik akış algı hızı gibi açılardan bağlayarak ortak üst tür bilinç ve erişim yetilerniz yükselir. 

Kuranı anlamaya islama ve yaradana inanmaya çalışmayı bırakıp. O nu bildiğiniz gün insan olursunuz. O zaman iletişim ve etkileşimin boyutu değişir... kurtuluş tam bu noktaya erişmek en acilinden.

Bilseniz yaptığınız şeylerin çoğu çoktan davranış ve dürtülernizdwn silinirdi.. günahların cebelesi mi ne dediği ananelerin felan... o işte karmik tokat.. 

yanlış bağlamlar genetik dernlikte davranıi ve tepkisel anomaliler ve nevrozların en başlıca sebebi.

Savaşla Metalla kasla kılıçla gizli sinsi kolektif terorist kurnazlıklar gibi aşırı davranış ve egosal artiz tutumlar kolektif olarak talep ve onay alarak dominant ve kurban tür uyumsuzluğu başlatarak çeşitli  ergenlik ve gençlik davranış paternleri gelişmeden klonlanmış mezbaha gibi bir yşm sistemi ama mezbahları ayıplıyor ve küfür olarak kullanıyosunuz hahaayt.

birlik ve bağlılık kurabilmiş uyum yetisine ermişler..  felan onlar çok fazla çoğalmış bu en süper gelişme son 20 yıldaki...  işte tam buradan hareket edilirse başarırız 3 yılda. 

yani ben olsam gezegenimi reel reeel goood yapar herkesle real real movik movik  vaikiki vak vak dans ederdik... yapıyorduk çoktan. Affedin. 

120 bin yıllık dünya ekosisteminin en yetkin varlıklarına bile anlatmak yıllar alacak bir müfredat ve sizin masaüstünüz ya boş ya karman çorman. Yahut işine gelmiyor hiç bi kesimin.

Altınızdaki manyetik iletken organik kütlesel kostüm ve görünümler optimal ve coğrafi beslenme ve optimal kaynak erişimine eksizksiz erişimle seviyelenmelidir. 

Bunu 11 yaşında iş aş emek ve yeteneklerini kolektif ve makro üst kimliği ve bilincine aktif bağlılıkla yapan tür zinciri genetik karmasyonun yerini bilinçli ve daha hızlı genetik evrim ve hücre doku ve yeti seviyelerinde en keyifli genetik üst orgasmik seviye ve üst kolektif bilinç ile öncelikle ailesel şefkat titreşimlwrine yakın feekans erişimlerinde kwyifli bir uyanı ve bilişimsel yükselmelerle eski sapiens haline biraz korkak ve kızgın hissederek geçirmek dışında mükemmel bir zihinsel evrim geçişinde bu ruhlarla iletişim festival tadında bir keyif. 

seviye ve algı penceresinden birbirlerinize hiç böyle selam vermemiştiniz... 

bilseniz değeceğini de anlardınız... ilahi kitap ve kadim dinler üst kimlik dışında cemaat veya mezhepler veya ahitli misyonlar felan gerek kalmadı.. 

dinsel ve iman enerjisine yönelik ciddi enfeksiyon ve his kaybı var... yeni şeylerle ifade etmezsek tüm kadim birikim ve ahlaki servet yakında yerini karabir karmaşaya terk ediyor...bu başınıza gelebilecek en tehlikeşi ge dehşetli bilinçsel durum nevrozu.. isterseniz akıl hastanelerinde incelenen örnekleri var. Toplumsal yaygınlıkta düşünün onları...

birbirinizden dönmeyin inancınız bu kadar ayrı olamaz mantıken dimi yani? Kitap ortada.. dimi? Ayıran şeyler bahane... sapıyprsunuz. Sapmayın.

Mazlumlardan başlayalım. Belki o zaman keşfedebiliriz hep birlikte kognitif ve kolektif bir bilinçlenme öneriyorum ben.

 biz de ağız tadı

yla insan gibi insan oluruz. 

Olan hiç yok dünya soyunda o seviyeye.. 

Günümüz insanları ve sizler ilk geçişiniz olacaksınız bu gezegen kolonisi olarak... 

ben olsam değerlendirirdim. 

Ani arabemde bulursunuz belki beni... 

bu vakit için gördükleriniz onlar... 

ben 1700 ışık yılı scope uyla sizlerin 1700 yıllık tüm hareketinizi başını sonuna kadar biliyorum... yani ona göre konuşalım anlaşalım istiyorum belki bu sözümü anlatan birileri olur.


sizde biliyosunuz.. maddesel ve boyutsal açıdan kompleks dürtsel hayalar var/.. ince iş zaman ister... incelemeyi bırakın artık.. bi kaç öncelikli adım var atılması lazım hemen... niye niçin olduğunu da göz ardı etmediğinizde kim masum ve mazlum belli.. aslında hep belliydi... İstanbula nice fetihler dilerim. Top tüfekle olmaz şimdi işim bilim ve sevgiyle gönülleri fetih zamanı. Bir fetva verecek olsaydım islam alemine... gönülleri fetih ve birleşmeyi sela ederdim... ama ben bir eşek sıpasıyım...


2 görüntülemeBir yorum yaz


Mevzu

Kendilerime karşı ben olmak.


Biz İnsanların en büyük temel sorunlarından biri sadece.


Ancak ona bağlı pek çok kesişen problemi de çözümsüzleştiriyor.

Mevzu aidiyet ve yaşamsal. Var oluş hakkı.


Her yaşam formu ve insan bireylerinin doğal hakkı bir başka anlatımı ve ismi veya anlaşılacak bişeyi yok. Var olan her bilinç biliyor ki Var Olmak Ne Demek.. Nasıl Var Olsa İyi veya Kötü? Bİliyoruz hepimiz. Nefes Almak Yetmiyor.

Var Oluş Hakkı ve Saygısı.

Bunun birde etiği var ama o sonraki iş.

Öncelikle insan bireyleri var oluş hakkına sahip olduğunun benlik ve bilincine ermeli. Bu eşitlik eşiğine ulaşması sonrasında bireysel ve bilgisel yeteneklere eğilim ve bireysel en optimal evrim ve ilerleme katsayısının katlanarak bilinçsel kognitif yükselme ve seviye geçişi sağlayacak. Ancak Toplumlar Arası Kısa Devre ve Maddesel ve Geriye Donuk Epigenetik Güdüsel Eğilimlerin Çatıştığı Saçma Bir Kopukluk Hakim Yeryüzünde. Bu İnsan Oğlunun Sonsuz Cehennemi… Rahatsızlığı… Huzursuzluğu.. Korku ve Diken ve Ateş ve Acı…

Bu Sapiens Kaderi Değil. Bir Çeşit Nöral Kalıtımsal Düğüm.

Var Oluş Hakkını Tanımak insanların <Sapiens Kronik Sorunu> nu Tedavi Etme Fırsatı Bütünsel olarak Dünyayı da Optimal ve Yaşanır bir diyar ve ileride Tamamen kendi kendine yetebilen hareket edebilen bir serbest gezegen olarak evrimleşmeye ve insan bilincinin ileri boyut yaşamsal donusumü… üst boyutlarda var oluşunu idame ettirmesini idrak edebildiği bir aydınlanma boyutu… mevzusu…. En temel ehliyet Var Oluş Hakkı.

Varlıklar Oksijen Atmosferi Yapısına Göre Gezegenin İhtiyaçları Doğrultusunda Şekillenmiş. Buraya Uygun Bilinçli ve Titreşim Algısal Kabiliyetleri Şuan için Burayla Sınırlı.

Ancak Bilinç Ötesi ve Bilinç Altı Hafıza ve İletişim Protokollerini Ararken. En Temel Kanun Olan Yüksek Bİlinç Bağı ve Aidiyetine Ters Dönerken.. ana Protokol Tarafından Onaylanmayan Sapiens Türleri Kendi Nesline Eziyet Etmekte Israrlı… Gerek Yok Artık.

Var Oluş Hakkını En Temel Düzeyde İnsanlara Anlatmak ve Anlamasını Sağlamak Amacıyla Kopuk Pek Çok His ve Beklenti Var. Bunu Anlayanlar Anlamayanlara İfade Etmekte Zorlanıyorlar.

Bunun Sebebi Mevcut Küresel ve Aidiyet Düzeni.

Birey Aile ve Akraba usulünde topluluklara aidiyet hissiyle kendisini zorla ayrıştırdığında.. bir karınca veya bir su hücresi ile olan kadim ve genetik akrabalığının farkındalığından uzaklaştı. Bu Bölünmeyi Kanser Hücrelerinde ki Anomali Olarak İnceleyen insan makro düzeyde kendisini böyle görebilirdi, daha ileri bir formdan mikroskopla dünya hücresine bakıyor olsaydı.

Bir yerlerde biliyor fakat yakalayamıyor.. eksik kalıyor… Var oluşun zevkini yaşarken… Var Oluş Hakkını Neden Tanıyamıyor… Genele Kadime ve Kainatta Her Bir Zerreyle Birlikte Var Olduğunu Kabul Etmiyor…

Kendilerine Karşı Ben Olmak Mevzu…

Ben Kendim bir im’ imİletken ve oksijen boyutuna göre algılarla sınırlı bir zincirin parçasıyım. Fakat her imgesel nesne ile iletişim kuran yansıtan ve yankılayan bir döngünün bir parçasıyım. Her döngü ve im yansıması aslında bütünde var olarak benim gelmişimi ve geçmişimi geleceğimi zaman ötesi bir kuantum katsayısal boyut ve bilinçte şekillendiriyor.

Damarlarımda kan hücrelerimin ve akışımın sistemini ve düzenini rahatsız ederek beni hasta eden bir koloniyi saptayan uyaran, rna kodlarıyla düzenleyen ve geri bildirim sonucunda ak kürelerim t hücrelerim nasıl benim yandaş ve yoldaş hücresel kadim bileşkelerimse… Gezegen tarafından ve daha da yukarıdan gelen güncellemeler de benim türümü küresel düzende belirli uyarılar ve yaşattığım neden olduğum genetik karmaşa ve hücresel çatışmalar boyutunda geri dönebilir. Bu yüzden neslim tükenebilir. Kendimi imha edebilir yada uyumlu olarak dönüşebilirim.

Bunlar hücresel ve genetik boyutta Var Oluş Bilinç Seviyelerinin en düşük seviyeleri. İşte Bu katmanın üzerine Çıkmak İçin… Daha Da Önemlisi Bu Seviyemi Korumak İçin. Var Oluş Hakkı Temellerini Sapiensler Olarak Benimsemem. Unuttuysam Yeniden Uyarlanmam ve Anlamam Gerek.,

Var Olmak Benim İçin Bunca Mühimken… Türlerim ve Zincirime Var Oluş Hakkı Tanımak Neden Zor… Var Oluş Hakkına ve Bilgeliğine Ulaşmak Ben Böylesi Var Olurken ve Nasıl Olmam Gerektiğini Bilirken… Neden Tanıyamıyorum?

Bu Cehalet Döngüsünün Sonu Neslin Tükenmesi veya Alt Grup Yaşam Zİncirlerine Doğru Geri Dönüşüm Süreci… Yani İnsan Bu Muhakeme Kısıtı ve Cebelleştiği Düzende Nasıl Israr Ediyor?

Bu Bilinç Zincirini İdrak Etmekten Uzaklaşıp Kutuplaştıkça Genetik Yapıda Çözülmeler Gelecek… RNa Kodlarının Yerini DNA çözülmeleri ve asitte eriyen bir buhran alabilir…

Var Oluş Hakkı En Temel ve Kadim Evrensel Bİlinç. Taş Bile Bİlir. Her İm Her Titreşim Bilir.

Dahası Var Olan Herşey Bilir… İnsan Var İse… Var Olduğunu Bİldiği Gibi Diğer Varlıkları Neden Hissedemez Tam Olarak… ?

İşte Bunu Mevcut Toplumsal Düzen ve Küresel İletişim ve Yönetişim Modelinde… İnsanın Kendisini Sağlayabileceği Yeni Bir Takım Düzenlemeler ve Revizyonlarla.. Kendiliğinden Çözülürken İdrak Edebileceği Bir Yönetişim Modeli İyi Olabilir.

Anlatarak Kabul Ettirerek.. İdea Gibi Değil.. Basit Ve Uygulanabilir. Sebep Sonuç Basit Şeffaf Yeni Bir İletişim ve Yönetişim Protokolü.

İnsan Toplulukları İdrak Etmedikleri Takdirde.. Var Oluşsal Düzen ve Uyum Yasaları Gereği Gezegensel Boyutta Koklu Geridönüşüm ve Apokalips Eşliğinde Küresel ve Tüm Canlıları Bağlıyacak Boyutta Bir Var Oluş Düzenlemesi Gelebilir… Nesiller tehlikeyi ileri nesillerde görüyor olabilir.. fakat aten buhran ve cehennemdeler… Yani aslında bu zaman bile kaos ve işkence Var Oluş Bİlincine Uzak ve Uyumsuz.

Herhangi Bir Değişim ve Teslimiyet Vazgeçme… Herhangi Bir İktidarsal Değişim Tirani veya Tehdit Vaad etmiyoruz.

Basit Bir Kaç Unsur.

Var Oluş Hakkını Tanımak Kendini Bilinçli Bir Varlık Olarak Hazmetmek. Var Olan Bir Bilinç. Var Etmeden Var Olamaz… Ne Şekil Boyut ve Mertebede Olduğunda Üst Bİlice Yükselmiştir. İnsan Var Oluş Bilincinden Uzaklaşıyor. Alt Çapta Mertebelere Bölünerek Varlığını Yeniliklere Bırakabilir. Bilinç Tamamen Kapanır. Bunu mu istiyor liderleriniz?

İyiyi Emredenler, Kurtuluşu ve en doğru olduğunu savunan önderler… bu mu hedefiniz?

Var Olduğunuz İçin… Var Etmek İçin… Var Olduğun Gibi Var Edebilmeli.. Ki Kainat Edebi ve Varlık Seviyesini Koruyasınız İnsanlar. Sapiensler Ancak Var Oluş Hakkını ve Gezegen Zincirine Uyumlu Hale Dönüşerek… Diğer Üst Bilinc Evrimine Ulaşabilir. Oysa Varlık Hakkından Sapmaktan… Kendini Anlamaktan Hala Uzaklaşıyor.

Pek Çok Bağ ve Yararı Yüzünden Kuşlar Gibi Nesli Hala İdame Ettiriliyor. Ancak Zorunluluk Değil. Kanser Hücreleri Gibi Davranıyor. Gerek Yok.

Uygulama ile kendini anlayabilir ayrılığa düşmüş tüm akrabalar…

Okumak İnandığını ve Anladığını Düşünmek… Var Olmak Hakkını tanımak için binlerce ş Hakkı.. Var Olan Her Varlık Tarafından Temel Gen Olarak Tanınır. Düzeni Bozan Bir Takım Yerleşmeler ve Mutasyonlar Olduğunu Kendi Vücudunda ve Doğada Çözümlüyor. Kendi Sapiens Türü Boyutunda Neden İdrak Edemiyor.… Varlığını Var Etmeye Borçluyken. Diğer Varlıkları Tanımlayamıyor.

Umarım Basit Bir Yönetişim Uygulaması İnsanlığa Kendi Kendisini Küresel Bilinç Seviyesinde Sağlayarak Var Ouş Hakkını İdrakö etmesine veya hatırlayarak Normlarına Dönmesine Hizmette Yeterli Olur… Bundan Çok Daha Fazlasının Temel Anahtarı Budur.

Evrensel Sistem Akışı ve Protokolleri Bunu Gerektirir. Aksi Mutasyon ve Deneyimler çeşitli usuller dışında.. Tedavi Edilemezse Geri Dönüşüm ve Terminasyonla Sonuçlanır. İnsan Biliyo Bunu…

Mevzu Hala Herkesin En Doğal Yaşam ve Büyüme Hakkının Bir Diğerlerince Yeniyor Olması… Çok derin ve cahil mevzular… Var Olmayı Seviyor Fakat Var Etmemek Pahasına…

Her şeyi Basitçe isterken iletmekte karşı koyduğu alı koyduğu ortak erişim kaynakları…

İnsan oğlu müessir mi muassır mı ne… olmak istiyorsa bunun için Var Oluş Hakkının Tüm Bilinçli İnsan Varlıkları Tarafından İdraki ve Bu Kainat Ana Yasasına Tüm Varlıkların Uyduğu veya Uyumlaşmaya Çalıştığı Nesnel Bilinç Olarak Kendisi Tarafından Öncelikli Olarak Uygulanmalı.

İnsanlık tarihi hep benzer döngüler sonrası kıramadığı her seviyede Apokalips Geçirerek İlerlemekten Alı Kalıyor… 3000 (küsür) yıllık Döngüler bunlar…

Basit anlatılmasını istiyor karmaşık yolların fakat en basit var oluş hakkını tanımıyor layığıyla birbirine… Tabii ki bilmeyi ve saymayı başaranlarımız çok. onlar kendilerini vicdanlarından bilirler.

Var Oluş Hakkını Tanımlayan Yeni Bir Anlayış Bu Döngüden Çıkmanın ve Uyumlanmanın Vaktini Hayallerininizin ve Hesaplarınızın Ötesinde Kısaltarak İnsanlığı Edep ve Adabıyla Eşit Şartlarla Yetişmiş İleri bir Uygarlık Haline Getirebilir… Kaybedilen Her İnsan Varlığı Potansiyel Bir Çaredir İnsanlığa… Kaybınızı Varın Siz Hesap Edin.

Var Oluş Hakkında Bir Olsa İnsan Bir Olmuş Olacak Zaten. Bu Düğümü Göstermekten Yoruldum.

Sevilmeyen Evlat Tribi Gibi Bişey… Evlatlık Kara Keçi… Harem Piçi… Namus Emekçisi… Yersiz Yurtsuz.. Kimliği Yitiği… Var Oluş Hakkı Tanımada Daha Sınıfta Kalırsa Ağır Darbe Alır Tüm İnsan Oğlu.

Var Oluş Hakkında Bir Olan İnsan Sadece Küresel Değil Kozmik Bağlamda da Bir Olur… Herkes Yeriyle Yurduyla Güzel Zaten… Oksijen Organik Boyutu Değil… Gonul Bir Olmalı İnsanlıkta Ancak O zaman Bu Döngü Kırılır.… Hani eskiler parmağına bir ip bağlar. Gordion Durumu O Hak İlmeğiydi Bir Zamanlar.. 2 Koyununu Odeyen KAdar O bilekte Düğümlü Kalırdı. Hak Sahibi Hakkını Helal Ettiğinde Çözerdi El Sıkışılırdı. Var Oluş Sahiplenmek Değil Sahiplerin Sahipleri Sayması Hakkı Bütününde Uyumludur. İnsan Yüzde 30-40 arası felan herhalde bu uyumda. Bunada Şükür.

Bu olmadan diğer söylenenleri hiç anlamaz.. dünya kadar var olur insan oğulları…

Var oluş da bir olunca zaten herkes anlar… var oluş hakkını yeniden tanımlasın insanoğlu. En derin mevzu… En Kolay Konu. Goren Çok. lakin Gore Gore Yapanların Hali Yüzünden Bu Vahim.

Var Oluş Hakkı Tanınmalı. Ve Ancak Bu Temel Uyumlu Varlıklar ve Yaşam Zincirlerinin Kuresel Evrensel ve Kozmik Anayasa Bağlarına Uyumları Birlik Gerektirir. Bu küresel idraka sahip olanları hassasiyetle takip edip öğrenmek çok eğlenceli ve güzel bir yol. Hemde anne sutu gibi hızlı geliştirir.

İnsanlık Ancak Var Oluş Hakkında Bir ve Eşit Bireyler olduğunda Üst Bilinç Seviyelerine Cevap Verebilir.

Tüm Aileiler Sapiens, Sapiens Yada İnsan Varlıktır. Var Oluş Hakkını Tanımayan İmgesel Zincirler Dönüşüme Tabi Tutulur. Var Olduğu Kavramı Yittiğinde.. Bilinç Seviyesi ve Çapı Alt Düzey Davranış ve Hareket Motorlarıyla Sınırlanan Mikro Organizma Seviyelerine Düşer ve Bir Önceki Toplu Bilinç Tamamen Silinir. Yok Oluş Türün Sonudur. İnsan Tüm Bu Birikiminden ve Yeteneklerinden Vazgeçmek ve Bu Bilinç Düzeyinden Sistematik Bir Yok Oluşa Mı Tamah Ediyor?

Yeni Toplumsal ve Küresel Yönetişime Öncülük Edecek Fikirler Barındıran, Var Oluş Hakkı ve Özüne Dönmesine Yardımcı Olacak Basit Düzenlemeler Uygulamada İnsanlığın Bu Kararı Almasında Yardımcı Olabilir. Yada Düzen Ehli Bildiğini Okusun.

Herkes ve Her Topluluk Yaptığının Şahitidir. Gelişmiş ve Öşrenmiş Genetik Kazanımlar, Düzey Kaybı Yaşamazlar.. Onlar Yükseltilen Diğer Türlerle Zenginlikler Katarak Daha Üst Boyutlarda Türlerle Karışarak Misyon ve Yetenekleriyle Yeni Aidiyetlerine Can ve Güç Katmaya ve Varlık Bilincini Üst Makamlar ve Hazlarda Yaşamaya Evrilerek Devam Edecektir.

Dualar, Serzenişler Duyuldu. Hesaplar Kıyıldı… Herkes Kendisine Şahit ise…

Herkes An’a şahitlik etmektedir.
Acılar, Dehşet ve Korkuların Sahiplerinin, mazlumun Yaşadıkları Hücresel Boyutta RNA Kodlarıyla Tüm Küreye İletildi… Genetik Boyutta Kendi Yaptıklarına Şahit Olan İnsan… Hastalığa Çare Bulmak İstiyorsa… Hangi Hücre Zarı ve Şeklinde Geldiğine Değil.. RNA kodlarının uyardığı ve ilettiği DNA Gen Mesajlarına Baksın.

Genetik Tıp Bu kadar İlerledi.
İnsan Derman ve Çare Arıyor yada Olmak İstiyorsa… Hastalığa değil… Yaşattığı ve Yaşadığı Var Oluş Deneyimine ve Tarihine Baksın… Gerçek Tehdit Kendisi… Var Oluşa Zıt Hareket Ederek Bölünen ve Metastaz Yapan Bir Varlık Olduğunu Saptadığında… Kendi Düzeyinde Dönüşebilirse… İçeriğinde Hicresel Boyuttaki Mutasyon ve Anomalilerin İşleyiş ve Tetikleyicilerini ve Temel Problemi Anlayarak.. Bilinç Seviyesi ve Var Oluş Hak ve Sebeplerini Doğrulayabilir ve Devamını Sağlayabilecektir. İlerleyebilmesi için ise Varlık Bİlinci ve Var Oluş Hakkını Kanıksamadan bu seviye ötesine geçemez.

Bunun için küresel ve insan topluluğunun küresel davranış ve var oluşsal yaklaşımındaki çatışma ve çakışmaları tetikleyen maddesel ve iletişim protokol döngülerinde güncelleme gerekmektedir.
Uygulaması Basit ve Maliyeti Barış ve Huzur.. Kazancı İse İnsan Neslinin Devamı…

Getirisi İse Daha Üst Bİlinç Seviyelerini Algılayabilecek Zeka ve Algı Düzeyine Erişim Hakkına Kavuşmak Olacaktır.
50 bin kere yazdık… basitçe uygulamaya koyulursa idrak etmekte zorlanacağını sanmıyoruz. Lütfen İnsan Var Oluş Hakkını ve Var Olmanın Ne Olduğunu Hissettiğinde… Hissettiğin Gibi Var Oluşa Saygı duy kendin gibi sev ve Var et ki zincirinle birlikte var olasın.

Basitçe bir kavrayış çağrısıdır. Kendin yap kendin gör… kendine gel… var ol…

Kendi bildiğine kendince inan kendini kandır ve tüken…?

Düzen ehli ve önderlerine açık çağrıdır. Her kesim haklı ve çözümden yana ise… bir ve tek başına… 7 düzene de dahil olmayanın eliyle ulaştırıyoruz… anlaşmazlığa düşülen hususta çözüme gidilecek yolun anahtarı budur. Birbirinize düşmeyin diye kimsesiz tarafından ulaştırıyoruz. Basit. uygulanabilir.

Mevzu Var Oluş Hakkı… Mevzu Olmak yada Olmamak… Olamamak mı Olabilmek mi… Var Olduğunun Bilincine Varmak… Olduğunu Bilmek Değildir…

Mevzu Var Olmaktır… Var Etmeyen Var Olamaz…

Mevzu Derin… Düzenleme Basit Yordamlardan Oluşmakta… İnsan Kendisine Şahit Oldukça… Var Olabilecek Mi… Her Hastalığı Mikrop Sananlar.. Derdi Verip Dermanı Saklayanlar… Dermanı İstifleyip… Var Olanı Esirgeyenler… Bozguncular.. Riyakarlar…

Mevzu Var Oluş Hakkıdır..
Düzen Ehline Duyurulur. İnsan Kendini Dinlesin.

Var Olmayı Seven Var Etmeyi Seçer.. Var Olduğunu u Bilen, Varlığı Korur…

Var olabilmek tek yönlü olarak bilinçli aktarım ve birikimi koruyarak sürekli olumlu devinen bir bilinçsel katman ve boyutsal imgelemdir.

Buradaki olumsuz ve yanlış ayrışma ve mitozlar üst bilinçle uyumdan saptığında uyarılıra ve etkileşimlere cevap vermediği takdirde terminasyona ve geri dönüşüme programlanmıştır. Nefes almak gibi basit bir içgüdüsel dürtü de denebilir.

Temel Var oluş bilincini idrak ederek uyum sağlanırsa.. İnsan kaynak ve maddesel kısıtların olmadığını ve sürekli ve yetken kaynak döngü ve işleyişine erişim hakkına sahip olacak ve kısa sürede erişebilecektir. Bu durum zincirleme evrimsel reaksiyonlara yol açarak.. sapiens varlığı ve nesli ileri düzeyde katlanarak bilinç sıçrayışı ve yüksek bilinç seviyelerinde var oluş deneyimi sapienslerin de mikroskobik alt düzey organizma yapısı kalacağı imgesel frekans olduğunda insan var oluşu bambaşka bir biçimde idrak ettiğinde ancak o zaman tam olarak suan yasamakta olduğu seviyeyi ve cehaleti kavradığında… çektiği acı ve buhranı anlayabilecektir.
Açıkçası o seviyeden insan bir hücrenin yapı ve yaşam döngüsüne zarar vermekte olan bir mutasyon.. kanserleşen bir alt varlık… tıpkı kendi içinde tespit ve tedavi etmeye uğraştığı mevzu…

En temeli Var Oluş Hakkı…

Daha iyi bir Dünya Mümkün. İnsan ile veya İnsansız… Katkı ve Katılım Serbest. Var Oluş Hakkı Temelinde… Aksi Uyumsuzluklar ve Bütünselliği Tehdit Eden Mitocondrial Anomaliler Düzeltilemezse Ev Sahibi Konaklayıcının Gereksinim Duyduğu Yaşamsal İşlevler ve Kimyayı Sağlayamaz. Hücreyle birlikte Konuk da Yok Olur… Yahut Hücre Konaklayan Zararlı Unsurları Dönüştürür veya Temizleyerek, Geridönüşümsel Enzimlere Ayrıştırır.


Hiçbir Şey Ziyan Olmaz… Nesil Olarak Tükenen… Bilinçsel ve Epigenetik Tüm Hafızada Tamamen Sİlinir. Hiç Var Olmamış Gibi.
Umarız Evrensel Yaşam Dizgisinin Talep Ettiği, Var Oluşsal Bilinci Kavrayan Oksijen Halkları Tekrar Uyum ve Ahenke Kavusarak.. Bizlerle Yeniden Uyumlanabilirler.

Aksi halde yaşam devam edecektir… İnsanlar olsa da olmasa da.. İnsan Şart Değildir. Ancak Gerekli Olarak Bir Araya Gelmiş Bir Bilinç Düzeyi Varlığıdır. Dahası Mı… aşağısı mı… Hiç olmamış olmak mı? Var Oluşta Yeni Bilinç ve boyutları Deneyimlemek mi…?

Cevap ve Netice İnsanların Sandığından Daha Da Yakın…
Kimsesizin önerdiği yol her 7 tarafın ve Özünde Var Oluşun Çatıştığı ve Çeliştiği Sistemi düzenleyerek… insanların ait olduğu asıl huzur ve güvenli düzeni tesis etmesini… var oluşu ve bütünselliği idrak ederek neslini korumasını ve buhran ve dehşetli zamanın ötesinde gerçek birlik ve uyumun hazzını ve refahını yaşayarak deneyimlemesinin yolunu işaret etmektedir. Kimseye karşı.. kimseyle birlik değildir… herkese katılmaktadır… ancak yönetim ve iletişim protoklleri ve etkileşim yordamlarının işleyişlerine objektif ve daha etkin bir mekanik getirerek işleyişteki kangreni giderebilecek bütünselliğin iyiliği ve neslin tamamına güncellemeler getirmekten başka bir amaç niyet veya fayda içermez.

İnsanlar uygulamaya karar verdiklerinde görecekler.

Gördüklerinde anlamlar ve boyutları değişen yeni uygarlık biçimlenecek… Ve insan bu zamanlarına primatlar seviyesinde bir zeka düzeyinde olduğunu fark ettiğinde bizler yanlarında olacağız.
Olmak yada Olmamak… İnsanın Elinde… Bu Deneyimin Bir Parçası Olmak…

Var Olmak veya Olmamak mevzusu…
Ağrı dağında Nuhun Gemisi Diye Kayık Aramayı Bırakıp İskelede Buluşmalı İnsan… Kimsesiz Sancakta…

13 görüntülemeBir yorum yaz
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

art2weird@outlook.com | Mobile: +90 530 911 3106